Normas de publicación

Traballos. Recibiranse traballos de investigación inéditos escritos en lingua galega e que se refiran á historia de Galiza, desde calquera disciplina (historia, xeografía, filoloxía…), enfoque ou temática, incluíndo neste sentido a edición de fontes documentais. Tamén se poderán achegar recensións de libros. A aceptación dos orixinais para a súa publicación dependerá da decisión do consello de redacción, previa análise dos orixinais a partir do sistema pares cegos.

Síntese/Abstract: Todo texto de investigación que se achega terá que contar previamente cunha síntese/abstrac de cincocentos caracteres en galego, coa súa correspondente tradución ao inglés. Igualmente no caso das entrevistas e das reseñas de libros.

Palabras chave/Keywords: Teranse de incorporar, como mínimo, cinco palabras referenciais ligadas á síntese do texto en galego e mais inglés.

Extensión. A extensión máxima dos artigos de investigación, así como das edicións de fontes históricas, é de corenta mil caracteres (sen espazos); incluíndo neste cómputo as listaxes bibliográficas, notas a rodapé e apéndices documentais. Os traballos poderán ter un máximo de dez ilustracións (fotografías, gráficos, debuxos…), así como un mínimo de cinco, tomando como referencia os corenta mil caracteres de referencia máxima.

Datos. Todos os traballos (artigos, edicións de fontes, recensións) levarán unha folla aparte onde se indiquen os datos do autor/es (nome a apelidos, enderezo, teléfono, correo electrónico) e os datos do traballo (título, procesador de textos utilizado, número e nome dos arquivos informáticos onde se envíen texto e ilustracións, así como proxecto de investigación ao abeiro do que este, se for o caso,  se desenvolve).

Texto. Os/As autores/as entregarán o texto en programa informático MicrosoftWord ou Open Office. O texto enviarase sen deseño (sen paxinación, encabezamentos e pés de páxina, marxes especiais…). As citas textuais marcaranse entre aspas (” “) e en cursiva. As notas a rodapé serán as imprescindíbeis e as citas que se fagan nelas terán formato reducido, reservando a referencia completa para a bibliografía (preferentemente, as citas bibliográficas inseriranse no seo do texto, reservando en exclusiva a cita a rodapé para algunha aclaración estrictamente necesaria).

Ilustracións. É recomendábel que todos os traballos se acheguen con algunha ilustración. As ilustracións que se inclúan (fotografías, gráficos, debuxos, cadros, mapas…) deberán ir referenciadas e numeradas no lugar do traballo onde se insiran, incluíndo o texto para lles poñer ao pé. Cada imaxe enviarase impresa con calidade, recomendándose tamén o envío de cadanseu arquivo en soporte informático (formato JPG) a 300 puntos. Os mapas e os planos deberán incluir a escala gráfica e a orientación.

Bibliografía. Irá ao final do traballo, baixo o título Bibliografía, por orde alfabética de autores/as e, dentro de cada autor/a, por orde cronolóxica. Seguirase un dos seguintes modelos, con estas especificacións tipográficas:

    • Para libros:

— Apelidos do autor/a, nome do autor/a: Título do libro en cursiva. Lugar de edición, editorial, ano; ou
— Apelidos do autor/a, nome do autor/a (ano de publicación entre paréntese): Título do libro en cursiva. Lugar de edición, editorial.

    • Para artigos:

— Apelidos do autor/a, nome do autor/a: “Título do artigo entre aspas (” “) “. En Título da revista en cursiva. Número da revista. Lugar de edición, editorial, ano. Páxinas do artigo ; ou
— Apelidos do autor/a, nome do autor/a (ano de publicación entre paréntese): “Título do artigo entre aspas (” “) “. En Título da revista en cursiva. Número da revista. Lugar de edición, editorial. Páxinas do artigo .

    • Para capítulos de libro:

— Apelidos do autor/a, nome do autor/a: “Título do capítulo entre ” ” “. En Apelidos do autor da obra colectiva, nome: Título da obra colectiva en cursiva. Lugar de edición, editorial, ano. Páxinas do capítulo ; ou
—Apelidos do autor/a, nome do autor/a (ano de publicación entre parénteses): “Título do capítulo entre ” ” “. En Apelidos do autor da obra colectiva, nome: Título da obra colectiva en cursiva. Lugar de edición, editorial. Páxinas do capítulo .

Recensións. As recensións de libros terán unha extensión máxima de dous mil setecentos caracteres. Incluiranse os seguintes datos ao comezo da recensión: nome do libro recensionado, autor/a do libro, editorial, lugar e ano de edición, número de páxinas e, por último, o nome da persoa que recensiona o libro. Será necesario, aliás, o envío dunha copia da capa do libro, preferentemente en formato dixital (formato JPG).

Envío. Os traballos (artigos, edicións de fontes, recensións) serán enviados ao enderezo electrónico da revista: secretaria@revistamurguia.com (achegando copia a: direccion@revistamurguia.com).

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman