A concordia de 1628 e o preito da media Ponte Maior de Ourense no 1700

O pequeno poboamento rural que debía ser Ourense renace como cidade a finais do século XI para despegar no XII baixo o impulso da monarquía (en especial Tareixa de Portugal e Afonso VII), os bispos, señores xurisdicionais da cidade, e o Concello. Ao longo da Idade Media, en múltiples ocasións os veciños tentaron pasar do señorío episcopal ao reguengo. A inestabilidade do século XV, coas tensións concello-bispo, os enfrontamentos coa nobreza e desta cos veciños e as revoltas irmandiñas, dará paso á paz imposta polos Reis Católicos e á cristalización do Antigo Réxime.

Nos séculos XVI e XVII, a Coroa, a través da figura do seu Corrixidor e mesmo do seu Consello, pugna co bispado en enconados e longos preitos coñecidos como o preito do curral, o do cárcere e o da xurisdición. A principios do século XVII a cidade, fortemente endebedada, atopábase ao borde da quebra, polo que os custosos preitos irían desactivándose en cadea. O clima de relativa calma muda coa chegada á sé episcopal de Juan de la Torre y Ayala e tanto a cidade como a monarquía tiveron que esperar a chegada de frei Juan Venido (1626-1630) á cadeira bispal para cambiar a situación.

O noso interese centrarase no preito xurisdicional denominado da Media Ponte e a súa resolución mediante a Concordia de 1628 na que o bispo de Ourense frei Juan Venido renuncia ao señorío e a cidade volve ser de reguengo. Estudado xa por diferentes autores, achegamos a transcrición da Concordia e a visión que tiñan as partes do litixio no cambio de século.

O suceso que serve de pretexto ao bispo Damián Cornejo (1694-1706) para levar en 1699 o conflito ata a Real Audiencia da Coruña terá lugar durante a Romaría dos Remedios nas proximidades dunha Ponte Maior arranxada no 1667 polo corrixidor Juan de Velasco. A ponte, onde dúas pedras enfrontadas sobresaían do peitoril sinalando a demarcación exacta da separación das xurisdicións de Canedo e Ourense, debía estar amañada e expedita no 1694 logo de anos de obras, mais a prezada posesión da xurisdición continuaba sendo problemática. No oficio de Fariña baixo o título de Reales provisiones de la Real Audiencia de este Reino ganadas de pedimento de el Yllmo Sor obispo de orense contra la Justicia y Regimiento de esta ciudad de Orense sobre que cumplan con un Real Auto ordinario contra ellos dado sobre la jurison de la mitad del puente maior de dicha ciudad o avogado e mordomo Mauro Bermudes Santiso presenta, no nome do bispo o 12 de setembro de 1699, querela de forza contra o corrixidor Domingo de Ocejo, os seus ministros e escribáns de número e reais e do seu procurador xeral José Noguerol, o seu tenente de alguacil maior Juan de Araujo e quen resultase cómplice. Manifesta Bermudes Santiso que estando mi partte y mas obi[spo] de Orensse y su dignidad, desde diez veinte treinta quarenta y mas años y de Ynmemorial tiempo a esta parte que memoria de honbres no es en conttrario en posession quietta y passifica de la jurison cevil y criminal mero misto ymperio de la villa de canedo sus lugares y jurisones agregados que entre ottros ssai las caldas quinttian guisamonde y del cotto de cudeiro que partten y deviden con la de la ciudad de Orensse por el medio de la vena del agua del rio miño llegandola de dichos lugares y villa al medio del arco maior de la puentte maior de Orense a donde y en lo alto de sus petriles se allan los marcos con sus cruzes que deviden dichas jurisones de canedo y orense y los alcaldes maiores de los cottos de dicha dignidad y juezes ordinarios de dicha villa de canedo que an sido y son puestos por la dignidad de ussar y exerçer la dicha jurison civil y criminal asta el medio de dicha puentte açiendo autos y administrando justicia cada bez y quando que se ofrece y aciendo rondas de dia y de noche en la vispera y dia de la natividad de nuestra Señora que se celebra en la ermitta de los Remedios sitta en dicha puente en la jurison de orense a vista ciençia y consentimiento de los corregidores de dicha ciudad sus menos y escribanos y sin conttradiçion de persona alguna es el casso que el dia siette del corrientte estando vendiendo vino Juan de noboa vezino de guisamonde con liçençia del dicho juez hordinario de canedo en el prinçipio de dicha puente y en la jurison de dicha villa de canedo en donde de ordinario y en semejantes dias se suele vender a los rameros dicho procurador general asistido de dicho theniente de alguacil maior se pasaron con bara alta de justicia desde el medio de dicho arco asta donde estaba la dicha taberna poniendo penas y multas pecuniarias al dicho tabernero para que no vendiese dicho bino aroxandole y tirandole al suelo los palos de la enramada de oza do[nde] le tenia y aciendole otras amenaças y rompimientos de jurison diciendole que alli no se avia de vender vino sin sus licencias y la de dicho Corregidor y aquella mesma tarde antes de ponerse el sol el dicho Corregidor acompañado de dichos sus menos y algunos scrivanos se passo desde dicha hermita por dicha puente y desse el medio de dicho arco maior asta donde estava la dicha taverna con baras altas de justicia ronpiendo y quebrantando la que no le toca de dicho medio arco en adelante, y alli le pregunto a dicho tevernero y su meger su nombre tomandolos por escrito y açiendo auto de jurison y entre diez y onze de la noche destte dia acompañado de dicho menos y escribanos y otra mucha xente armada que conboco para el dia yzo ronda en la dicha hermitta y su jurison y passo con todos ellos a acerla desde dicho arco asta el soto que se diçe de Antonio de noboa todo jurison de mipte perturvandola ussurpandola y alterandola posession en que esta su dignidad sus alcaldes maiores y juezes ordinarios sin caussa ni motibo que para ello tengan dichos acussados cometiendo notoria frça poe uqe suplico a Vs. Se sirva declarar averla cometido dichos querellados mandandoles castigar y poner presso por el delito cometido y que desistan de dicha frça obligandles a costa de sus vienes a que consientan y se allanen a no perturbar a mi parte.

No Concello, o 29 de xaneiro de 1700, José Noguerol presentaba aos rexedores Juan Antonio de Lemos, Benito Méndez e Juan Antonio Rodriguez Sese, a relación de gastos e días de ocupación na Coruña polo preito e o informe do Contador, que ascendían a 2084 reais.

Visto o proceso e o auto na Real Audiencia, o 3 de xullo de 1700 despacha Provisión Real para que non se perturbe a posesión da xurisdición do Bispo e insta a notificarllo en forma á cidade para que en tres días se reúna so pena de 400 marabedís por día de retraso. O 9 de xullo o escribán Joan de Sierra fai as dilixencias perante o Corrixidor, quen reúne ao Concello e acordan obedecer a Real Provisión non sen antes apuntar a necesidade dun entendemento co fiscal do Real e Supremo Consejo de Castilla como persona unicamente interesada en esta jurison que es de Su Magestad y con quien se hizo concordia el año pasado de mill seiscientos y veinte y ocho sobre que quedase yncorporada en su Corona Real e, mentres non se faga isto, piden a nulidade do auto, a observancia da concordia inserta e que a Real Audiencia suspenda as dilixencias do caso.

No nome do Bispo, Gregorio Sánchez Aller mantén a presión ao manifestar a resistencia e inobediencia do Concello ao cumprimento do auto e, o 21 de agosto, o corrixidor Ocejo informa a cidade de que a parte do bispado notificáralle unha real provisión sobre carta de los señores Governador y oidores de la Real Audiencia deste reino azerca del auto hordinario que havia obtenido en su favor sobre la Jurisdicion del medio puente maior y campo de la Orca para que se cumpliese con la primera. O escribán Juan de Sierra fai as dilixencias previas de entrega dos despachos ao procurador José Noguerol para que as comparta cos avogados da cidade.

O 2 de setembro o Corrixidor e a cidade acordan convocar ao Concello e, tendo en conta o parecer dos seus avogados, reafírmase na resposta dada á primeira real provisión insistindo en que xa ten dado conta do preito ao Rei e ao seu Real Consejo. De feito, na acta do Concello do 10 de setembro, como anotación na marxe esquerda e resumo do asunto a tratar, pódese ler: Cédula real para que el sr. Obpo y cabildo guarden la concordia del año de 1628 a que dio mottibo haçer autos de jurisdición en los palacios episcopales el alcalde mayor del sr. obispo. Fecha de la concordia 15 de febrero de 1628 ante Diego Ruiz de Tapia escribano de numero de Madrid. É este, en definitiva, o referente do Concello ante o preito interposto polo bispo Cornejo e dada a súa trascendencia transcribímolo integro xunto co poder dado polo Cabido (…).

Aser Ángel Fernández Rey

Máis en Murguía, Revista Galega de Historia nº19/20.

Nas mellores librarías!Comments are closed.

Web xerada a partir de WordPress | Deadline Theme : inspirada en Awesem e deseño de Orman